Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

– Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus).

– Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema sildipood.ee-le saadetud kirjalikult aadressil info@sildipood.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

– Ettemaks tühistatud tellimuse eest (va transpordikulu) tagastatakse Sinu pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@sildipood.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires sildipood.ee-le.

– Kauba tagastamise kulu 10 euro ulatuses on Kliendi kanda. Sildipood.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st ekslikult saadeti vale toode).

– Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu või vale hoiustamise tõttu tekkinud asjaoludest jätab sildipood.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

– Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@sildipood.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

– Sildipood.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist st. tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine sildipood.ee internetipoe standardvalikus.

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

– Pretensiooni esitamine peab vastavuses olema Võlõigusseadusega.

– Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Sildipood.ee`d probleemist e-posti aadressil info@sildipood.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus ja fotod);
– tellimuse nr.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda sildipood.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

– Peale pretensiooni esitamist kohtustub sildipood.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

– Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata sildipood.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

– Puudusega toote/detaili asendamise korral on Sildipood.ee-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. Sildipood.ee kannab toote/detaili parandamise või asendamise kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Sildipood.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Sildipood.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

– Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Sildipood.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

– Sildipood.ee ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.